Studna: kopaná, nebo vrtaná? Kam s odpadními vodami

Přidáno: 22. 3. 2018 13:41:02 Počet shlédnutí: 8207

22 Březen 2018

Článek byl otištěn v Lidových novinách v příloze "Bydlení" 29.5.2007 a 5.6.2007

Studna. Jedno krátké slovo, které má hodnotu zlata. Studna, rovná se voda, voda, rovná se život. A nemusí to vždy být jen voda pitná.

 V dnešní době jen část studní, po laboratorním rozboru vody, má opravdu vodu pitnou, či dokonce kojeneckou. Voda z ostatních studní se dá s úspěchem využívat jako voda užitková. Při dnešních cenách vodného a stočného je vlastnictví studny a její využívání téměř zlatým dolem.

Studny můžeme rozdělit na kopané a vrtané. Kopaná studna je nejstarší formou tohoto zařízení.

již od starověku. K pramenu vody se člověk dostává hloubením studny s povrchu a tudíž tato forma studní se vyznačuje velkým průměrem. Vnitřní průměr kopaných studní se většinou pohybuje v rozmezí 800 – 1200 mm, ale jsou kopané studny i o mnohem větších průměrech.

Kopané studny se využívají především tam, kde je pramen spodní vody relativně blízko povrchu.

Vnitřek těchto studní je povětšinou vyztužen betonovými skružemi, popřípadě vyzděn cihlami.

Kopané studny na rozdíl od vrtaných jsou mělčí, jejich hloubky se pohybují od pár metrů do cca 20m, ale jsou i kopané studny s hloubkou podstatně větší. Protipól kopaným studnám tvoří studny vrtané. Využívají se hojně zejména dnes, kdy „nízká pracnost“ vyváží vyšší náklady na její pořízení. Vrtaná studna je vcelku nenápadná „díra“ do země, zpravidla  od 100 do 300 mm průměru. Hloubky vrtaných studní v závislosti na hloubce a vydatnosti pramenů spodní vody se pohybují od 20m výše. Pořízení takové studny, ale kromě vyšších finančních nákladů naráží ještě na fakt, že na pozemek je nutno dostat vrtnou soupravu, což je zpravidla nákladní automobil.

Pokud tedy máme studnu a v ní dostatek vody, záměrně píši dostatek vody, neboť z vlastní zkušenosti znám případy, kdy studny vyschly a nebo se hladina vody rapidně snížila, kterou hodláme nějakým způsobem využít, musíme se poohlédnout po vhodném čerpadle. Vybrat správné čerpadlo ale vůbec není jednoduchá záležitost. Každý, kdo o pořízení čerpadla uvažuje, by se měl zamyslet, jakým způsobem bude vodu využívat. Myslím tím, zda voda bude využita např. jako užitková, pro rodinný domek k napájení toalet, případně sprchování, praní atd., nebo jen na zalévání zahrádky pomocí hadice, či na napájení systému automatických závlah zahrádky, případně všechno dohromady. Důležité také je jaký typ studny máme, jestli kopanou nebo vrtanou. Pokud rozvahu máme, následuje návštěva specializované prodejny. Opravdu myslím specializované prodejny čerpadel. Pokud chcete, aby vám vybrané čerpadlo dlouho a spolehlivě sloužilo, raději se obloukem vyhněte obchodním domům a velkoprodejnám se zahradní a jinou technikou a navštivte specializované prodejny čerpadel. Není jich sice tolik jako hypermarketů, ale určitě vynaložená námaha stojí za to. Vyškolený personál těchto prodejen vám nejlépe poradí a pro váš konkrétní případ vytipuje nejvhodnější čerpadlo, případně celé řešení vaší situace, včetně projektové dokumentace. Není totiž čerpadlo jako čerpadlo. Pro kopané studny je možné použít dva základní typy čerpadel. Čerpadlo ponorné, které je trvale ponořeno pod vodní hladinou ve studni a nebo tzv. automatickou vodárnu, kde je agregát čerpadla umístěn např. v technologické místnosti domu a ve studni je pouze sací potrubí opatřené sacím košem a zpětnou klapkou. Varianta automatické kompaktní vodárny přichází v úvahu tam, kde je voda nasávaná z hloubky  maximálně 8m. Z větších hloubek  bez speciálních zařízení ( tzv. ejektorů )

prostě čerpat nelze, jak nám ostatně dokazuje fyzika. U těchto kompaktních vodáren je čerpadlo pevně, nebo přes spojku spojeno s motorem. Soustrojí je celé posazeno na tlakovou nádobu, je opatřeno manometrem a tlakovým spínačem a je kompletně připraveno k okamžitému připojení.

Lze koupit hotové vodárny pro napájení 230V, ale i pro 400V. U vodárem napájených 400V, je vhodné provést ještě jištění, ochranu motoru, dle doporučení výrobce. Prodejce by vám měl doporučit pro váš konkrétní případ nejvhodnější typ. Zde opět záleží na vaší rozvaze využití vodárny, zda potřebujete velký průtok, vyšší tlak vody apod. Vždy bych se zaměřil na výběr čerpadel značkových, kde je zaručena nejen kvalita, ale hlavně záruční a i pozáruční servis.

Toto splňují čerpadla předních světových výrobců Grundfos, Wilo, Calpeda, ale i český výrobce SIGMA, jehož vodárna typu Darling  právem patří po mnoho let mezi stálice na našem trhu .

Provedení vodáren se liší zejména ve vnitřním provedení čerpadel. Nejlevnější typy mají plastová oběžná kola a hřídel z konstrukční oceli ( tudíž korodující ) i když navenek může mít čerpadlo nerezový kryt. Dražší čerpadla mají oběžná kola z bronzu, případně z nerezové oceli.

Dalším důležitým kriteriem pro výběr vodárny je velikost tlakové nádoby. Pokud z nějakého důvodu dojde k odstávce elektrické energie, slouží mimo jiné tlaková nádoba jako malý zásobník na vodu. Při správném udržování systému můžete z tlakové nádoby využít cca třetinu jako nouzovou zásobu vody. Takže u rodinných domků bych volil tlakovou nádobu co možná největší, samozřejmě s ohledem na umístění vodárny. Samostatnou kapitolou je sací potrubí. Dnes téměř ve sto procentech případů vyrobené z plastu. Je nutné zajistit, aby sací potrubí bylo dokonale těsné, na své ponořeném konci musí být opatřeno sacím košem ( nejlépe s hrubým filtrem nečistot ) a zpětnou klapkou !!!

Pro hluboké kopané studny se využívají s úspěchem  čerpadla ponorná. Ta se samozřejmě dají použít i pro studny mělčí. Specifikum je v tom, že čerpadlo je trvale ponořeno ve studni a zbytek vodárny, což je tlaková nádoba a ovládací prvky, je umístěn např. v technologické místnosti domu, či ve sklepě. Výhodou při tomto řešení je, že zpravidla vyšší cena vodárny je vyvážena vyšší užitným komfortem. Žádná hlučnost ( motor je s čerpadlem ve studni ), lze použít větších tlakových nádob, což znamená vyšší zásobu vody atd. atd. Čerpadel pro tento typ použití je opravdu nepřeberné množství. Opět záleží na tom, z jaké hloubky vodu čerpáte a jaký výstupní tlak na povrchu požadujete. V každé odborné firmě vám jistě rádi pomohou s výběrem čerpadla.

Doporučit lze opět čerpadla renomovaných výrobců SIGMA, Wilo, Grundfos, Calpeda, HCP, ESPA, a mnoho dalších.

Obdobná situace s provedením a výběrem čerpadel je pro studny vrtané. I zde obecně platí, že čím dražší čerpadlo, tím kvalitnější je jeho provedení. U vrtaných studní jsme pouze limitováni průměrem vrtu. Pokud možno vyhněte se vrtům o průměru 100mm. Výběr tzv. třípalcovém je vcelku omezený a čerpadla jsou zbytečně drahá. Ideální jsou vrty od 160mm výše.

V závislosti na hloubce vrtu se opět vytipuje vhodné čerpadlo pro daný, konkrétní případ.

Pro všechny typy studní vrtaných i kopaných je nutno uvažovat o hlídání hladiny, aby v případě odčerpání vody nedošlo k poškození samotného čerpadla. Pro čerpadla ve vrtech je to přímo nutností. Závěrem lze říci, že smysluplné čerpání vody není vůbec jednoduchá záležitost a je vždy třeba, dle konkrétního případu vzít v úvahu všechny potřeby a parametry, aby výsledek stál za to. Koneckonců je to vaše voda a vaše peníze.

 

Hospodaření s odpadní vodou je také velmi zajímavá kapitola. V podstatě je známo několik typů její likvidace.

Klasická gravitační kanalizace, která odvádí splaškovou vodu přímo do čístírny odpadních vod. Je to ideální způsob likvidace splaškových vod hojně využívaný ve městech a v místech, kde je hustá zástavba a zejména povaha terénu umožňuje vybudování této klasické kanalizační sítě.

Žumpa je zařízení, které se využívá pro své nízké pořizovací náklady všude tam, kde není kanalizační síť, nebo její vybudování by bylo neúměrně drahé. V místech s řídkou zástavbou, u rekreačních objektů. Jedná se o jímku větších rozměrů např.20m3, odlitou z betonu, nebo se dnes používají jímky svařené z plastových polypropylenových desek. Jímka musí být vodotěsná, nesmí mít žádný přepad a její majitel musí většinou dokládat její pravidelné vyvážení. To znamená, že tento typ lze využít tam, kde je zajištěna obslužnost fekálním vozidlem. Pro tento typ stavby je v dnešní době nutné pouze stavební povolení, naopak není nutné povolení k vypouštění odpadních vod.

Septik je zařízení, dnes většinou opět svařený z plastových desek, které má několik komor oddělených přepážkami, kde se usazují kaly, a které je nutno asi jedenkrát ročně odčerpat. Předčištěná voda zbavená kalů vytéká ze septiku přepadem  do tzv. trativodů apod. Ideální je předčištěnou vodu dočistit např. v pískových biologických filtrech, které jsou vhodným doplňkem septiků na straně výtoku. Je ideální např. pro individuální rekreační objekty.

Pro toto zařízení je nutné stavení povolení i povolení k vypouštění odpadních vod.

Další zařízení je domácí čistírna odpadních vod. Pro správnou funkci tohoto zařízení je nutné znát počet připojených osob a způsob využití vyčištěné vody, např. pro závlahy na pozemku. Opět je nutné stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod.

Vždy je nutno mít na paměti, že tato zařízení musí být v dostatečné vzdálenosti od zdrojů pitné a podzemní vody ( studny atd. ), aby nedocházelo ke kontaminaci spodních vod. Umístění těchto zařízení se řídí předpisy a normami a je odvislé např. i od složení a propustnosti půdy v konkrétním místě. Vše by vám měla zjistit a zajistit odborná firma.

Posledním způsobem likvidace odpadních vod je tzv. tlaková kanalizace, která se hojně využívá dnes v místech s řídkou zástavbou, v kopcovitém a nebo naopak rovinatém terénu, kde by se stavba klasické gravitační sítě neúměrně prodražila. Základem systému je plastová nebo betonová, vodotěsná jímka, o objemu asi 2m3, řídící elektronika a čerpadlo s řezacím zařízením.

Zařízení je plně automatické s nízkými nároky na údržbu a při „slušném“ zacházení je předpoklad plné funkčnosti v řádu desítek let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Přihlášení